ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

ממשל תאגידי

מדוע ממשל תאגידי הינו חלק בלתי נפרד מהתנהלות הארגון?

השתכללות השוק, במקביל לקריסתן של חברות ענק עקב ניהול כושל או הונאה, הביאו לדרישה של המחוקק, המשקיעים והציבור לאמץ קודים חדשים של ניהול והתנהגות. אם בעבר נמדדו ארגונים על פי קריטריון בלעדי של רווח שנתי, כיום הם נמדדים גם על פי האופן שבו הושג הרווח.

ממשל תאגידי תקין בפירמה יוביל לצמיחה עסקית וחיזוק אמון המשקיעים ויתר מחזיקי העניין.

כיצד נסייע לארגון בתחום הממשל התאגידי?

  • אבחון המצב הקיים והצעות לשיפור - נוהל עבודת הדירקטוריון, ועדות קיימות ונדרשות, סמכויות, אתגרים, מורכבויות רגולטיביות ואחרות.
  • בחינת התהליכים בארגון בהיבטי הממשל התאגידי - בקרה, יישום החלטות וכיו"ב.
  • בניית סדנאות ייחודיות והדרכות לחברי הדירקטוריון וההנהלה.
  • ליווי היו"ר ו/או הדירקטוריון בתהליכי קבלת החלטות.
  • הכשרת דירקטורים חדשים והכנת תיק דירקטור.
  • בניית מזכירות חברה אפקטיבית.
  • כתיבת נוהל עבודת דירקטוריון.
  • ליווי הקמת הדירקטוריון, קביעת מבנה ופרופיל דירקטורים.
  • תקשורת פנים ארגונית המשפרת את זרימת המידע והידע בארגון.

השירותים ניתנים בשיתוף חברת On Board לאסטרטגיה והטמעה של ממשל תאגידי.סדרת הרצאות לדירקטוריונים והנהלות בנושאי ממשל תאגידי


  יום עיון למבקרים פנימיים

  הדירקטוריון כגורם אפקטיבי בתאגיד


  ישיבות דירקטוריון וקבלת החלטות

כנס נשים בדירקטוריון בשיתוף Good Vision

 

 

דוגמאות לדוחות אחריות תאגידית

דוח אחריות תאגידית 2011-2012 חברת הפרמצבטיקה רוש

דוח אחריות תאגידית 2009-2010 חברת הפרמצבטיקה רוש

 דוח אחריות עירונית 2012– עיריית ראשון לציון

דוח אחריות עירונית 2011– עיריית ראשון לציון

דוח אחריות תאגידית של חברת אל על 2011
ממשל תאגידי> Corporate Governance

האופן בו תאגידים מונהגים, מנווטים ומפוקחים על ידי הגוף המוביל אותם - הדירקטוריון. ממשל תאגידי נאות מאפשר בזרועו האחת את פיתוחו העסקי של התאגיד וביסוסו במציאות התחרותית על ידי תהליך קבלת החלטות מסודר בשרשרת הניהול בחברה. בזרועו האחרת, מוודא כי בכל עת קיימת מערכת איכותית של פיקוח ובקרה על תפקוד התאגיד, יישום ההחלטות ותהליך הביצוע.

סרבנס-אוקסלי> SOX-Sarbanes Oxley

חוק סרבנס אוקסלי, עוגן בחוק האמריקאי ביולי 2002 ומגדיר תהליכים העוסקים בדיוקם ומהימנותם של נתונים עסקיים ואופן הצגתם ואישורם. חוק זה עבר, בין היתר, לאחר התמוטטות חברות ענק, ביניהן אנרון.

ניהול סיכונים>Risk Management

היכולת לזהות ולהגדיר "סימני חולשה" בסביבה העסקית. הדירקטוריון מחויב להתייחס לאמוד את הסיכונים הצפויים לחברה ולהשתמש במידע זה לצורך קבלת החלטות מושכלות מבחינה עסקית ומבחינת האחריות התאגידית.

 


 

 

כנס דירקטוריות שהתקיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מרץ 2011