ניהול קשרי קהילה אתיקה
 
 

מתחברים לעולם עם GOODVISION

אחד היתרונות של GOODVISION הוא השתייכותה לקבוצה עסקית בינלאומית
המאפשרת ללקוחות הישראלים להתחבר למקורות הידע המקצועיים בעולם. כחלק מגישה זו
מגישה GOODVISION את המילון הבא:


פיתוח בר קיימא-Sustainable development - מילוי צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים למלא את צרכיהם-שלהם. במילים אחרות, זוהי ריווחיות ארוכת-טווח בשוק העולמי, המתבססת על שלושה עמודי תווך: שגשוג כלכלי, תאימות סביבתית ואחריות חברתית.


אחריות חברתית של ארגונים-Corporate Social Responsibility- מחויבות מתמשכת מצד חֲבָרוֹת להתנהג בצורה אתית ולתרום לפיתוח כלכלי תוך שיפור איכות החיים של העובדים ובני משפחותיהם וכן של הקהילה המקומית והחברה בכללותה. (הגדרת WBCSD) או: מושג לפיו חברות משלבות מרצונן שיקולים חברתיים וסביבתיים בפעילות העיסקית שלהן ובדרך שבה הן מנהלות יחסי גומלין עם בעלי העניין שלהן. משתמעת ממנו פעילות מעל ומעבר לדרישות החוק, שילוב של שיקולים כלכליים, חברתיים וסביבתיים בפעילות העיסקית, ואימוץ גישות חדשות לניהול העסק.

בעלי עניין-Stakeholders-  כל קבוצה או אדם שהשפעתו או התנהגותו של הארגון נוגעים להם, או שהם נוגעים לו.

אזרחות תאגידית- -Corporate Citizenship - יחס לבעלי העניין של הארגון בצורה אתית ומתוך אחריות חברתית. מטרת האחריות החברתית ליצור רמת חיים גבוהה יותר ויותר, תוך שימור הריווחיות של הארגון, למען בעלי העניין שלו, הן בתוך הארגון והן מחוץ לו.

פיקוח או התאמה ארגונית-Corporate Governance- שימור האיזון בין מטרות כלכליות וחברתיות ובין מטרות אישיות ושיתופיות. מסגרת הפיקוח האירגוני קיימת במטרה לעודד שימוש יעיל במשאבים ובה במידה לדרוש נשיאה באחריות בניהול המשאבים הללו. המטרה היא להקביל ככל האפשר בין האינטרסים של יחידים, של ארגונים ושל החברה כולה.

השורה התחתונה המשולשת-The triple bottom line - מושג המרחיב את היקף החשבונאות והדיווח המסורתיים וכולל ביצועים חברתיים, סביבתיים וכלכליים של ארגון.

דיווח חברתי-Social reporting- דיווח על נתונים לא-כספיים הנוגעים לנושאי ניהול כוח אדם, לקהילה, לפיתוח כלכלי ולמעורבות של בעלי עניין. יכול לכלול פעילות התנדבותית וביצועים סביבתיים (נקרא גם דיווח סביבתי).

ביקורת אתית-Ethical auditing - מושג המתייחס למדידה קבועה, שלמה ומתועדת של ציות למדיניות ולתהליכים המתועדים של הארגון.

ביקורת לא-כספית--Non financial auditing- ביקורת של החשבונות הסביבתיים והחברתיים של הארגון (ר. דיווח חברתי).

יוזמת הדיווח העולמית (Global Reporting Initiative, GRI)-  מוסד עצמאי ותהליך המערב בעלי-עניין רבים שמטרתו לפתח ולהפיץ קווים מנחים לדיווח על פיתוח בר-קיימא שיהיו ישימים בכל רחבי העולם. הקווים המנחים הללו מיועדים לשימושם של ארגונים, מרצונם החופשי, לדיווח על המימדים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים של הפעילויות, המוצרים, והשירותים שלהם. למידע נוסף :www.globalreporting.org

תקן ביטוח The AA1000 Assurance Standard-AA1000- תקן המתאים ליישום כללי להערכה, אישור וחיזוק האמינות והאיכות של הדיווח על פיתוח בר-קיימא של ארגונים ותהליכים, והמערכות והיכולות המונחים ביסודם. הוא מיועד להשלים את הקווים המנחים לדיווח של GRI וגישות סטנדרטיות או ייחודיות-לארגון לחשיפה.

למידע נוסף: www.accountability.org.uk

נשיאה באחריות חברתית 8000 (Social Accountability 8000)- תקן בינלאומי לזכויות אדם בסקטור התעשייתי שקבע CEPAA Council on Economic Priorities Accreditation Agency) בארצות הברית. התקן מבוסס על נורמות בינלאומיות של מקום העבודה, והיסודות העיקריים בו הם: העסקת ילדים, העסקה כפויה, בריאות ובטיחות, חופש ההתאגדות והזכות למשא ומתן קולקטיבי, אפלייה, הטלת משמעות, שעות עבודה, פיצויים ומערכות ניהול. למידע נוסף:
www.sa-intl.org קישור לחברה של יהודה אשכנזי +הסבר

מדד דאו ג'ונס העולמי לפיתוח בר-קיימא--Dow Jones Sustainability World Index  הערכה השוואתית של חברות כבסיס להחלטות השקעה שנעשות על-ידי דאו-ג'ונס על בסיס הקריטריונים הבאים של פיתוח בר-קיימא: טכנולוגיה, פיקוח על הארגון, אינטרסים של בעלי עניין, מנהיגות בתעשייה ואחריות חברתית. אינדקס Footsie4good באנגליה מציע גישה דומה. למידע נוסף: http://www.sustainability-index.com

ברית עולמית--Global compact - יוזמה בחסות האו"ם להגנה על זכויות אדם וציות לתקנים מקובלים של העסקה והגנה על איכות הסביבה. מזכ"ל האו"ם העמיד אתגר בפני מנהיגים עיסקיים להצטרף לברית העולמית שתחבר חברוֹת עם סוכנויות האו"ם, כוח העבודה והחברה האזרחית לתמיכה בתשעה עקרונות בתחומי זכויות האדם, שוק העבודה ואיכות הסביבה. למידע נוסף: www.unglobalcompact.org

עקרונות סאליבן העולמיים--The Global Sullivan Principles שהושקו לראשונה ביוזמת הכומר סאליבן בדרום אפריקה מתייחסים לתמיכה בזכויות אדם עולמיות, שוויון הזדמנויות, כבוד לחופש ההתאגדות, רמות של פיצויים, הכשרה, בריאות ובטיחות עובדים, פיתוח בר-קיימא, תחרות הוגנת ועבודה בשיתוף פעולה לשיפור איכות החיים. העקרונות מכוונים להיות ישימים לחברות בכל גודל, הפועלות בכל חלק של העולם. עד היום, כ-100 חברות התחייבו להם. למידע נוסף:  http://www.thesullivanfoundation.org/gsp/default.asp    

השולחן העגול של קוקס The Caux Round Table)  CRT)  רשת עולמית של מנהיגי עסקים בעלי עקרונות, העובדים במטרה לקדם קפיטליזם מוסרי. CRT דוגל ביישום של עקרונות העסקים של CRT, באמצעותם קפיטליזם בעל עקרונות יכול לפרוח ושגשוג בר-קיימא ואחראי מבחינה חברתית יכול להפוך להיות הבסיס לחברה עולמית הוגנת, חופשית ושקופה.                

למידע נוסף: http://www.cauxroundtable.org/

יוזמת הסחר האתי--The Ethical Trade Initiative- ברית של חברות עיסקיות וארגונים לא-ממשלתיים המחוייבים לעבוד יחדיו כדי לזהות ולקדם מנהגים טובים ביישום קודים של נהלי עבודה. היוזמה כוללת תשעה תחומים: בחירה חופשית של תעסוקה, חופש התאגדות והזכות למשא ומתן קולקטיבי, תנאי עבודה בטוחים והיגייניים, העסקת ילדים, שכר מחייה ראוי, שעות עבודה, אי-אפליה, אספקת תעסוקה קבועה והיעדר יחס קשה או לא אנושי.

למידע נוסף:http://www.ethicaltrade.org

השקעה אחראית מבחינה חברתית Social responsible investment)SRI) - השקעה תוך התחשבות לא רק בביצועים הכספיים של ארגונים אלא גם בביצועי העבר שלהם בתחומי איכות הסביבה והחברה. חברות מסוימות לעיתים קרובות אינן נכללות ב-SRI, למשל חברות המייצרות טבק או אלכוהול, גורפות רווחים מהימורים, וכאלה שהן בעלים או מפעילות של תחנות כוח גרעיניות. ספקים גדולים של צבאות ויצרני נשק בדרך-כלל אינם נכללים גם הם.

יזמות חברתית-Social Entrepreneurship- פירושה זיהוי ויישום של פתרונות מעשיים לבעיות חברתיות בשילוב של חדשנות, תושייה והזדמנות; חדשנות במציאת פרויקט חדש, שירות חדש, או גישה חדשה לבעייה חברתית. למידע נוסף: http://www.ashoka.org

שיווק מונחה-מטרה -(Cause-related marketing CRM) פעילות מסחרית שבה חברות וארגונים שלא למטרות רווח כורתים ברית כדי לשווק תדמית, מוצר או שירות לתועלתם ההדדית. יש חברות המרחיבות את מערכת היחסים שלהן עם ארגון או מטרה מעבר לשיווק, ומשלבות אותה בפעילויות אחרות של החברה, כמו למשל מעורבות בקהילה, פעילות התנדבותית של העובדים או פילנתרופיה של הארגון.

שותפויות חוצות-סקטורים-Cross sector partnerships-  מונח המתייחס לאופן שבו שותפויות משולשות הכוללות חברות עיסקיות, רשויות ממשלתיות וארגוני החברה האזרחית יכולות להיות אמצעי יעיל יותר להפחתת סיכונים חברתיים וקידום פיתוח קהילתי. למידע נוסף : http://www.bpdweb.org

קוד אתי לסחר

מילון מונחים - GHG Protocol